Konferencja: Polska wieś – wieś europejska

Polska wieś – wieś europejska: bilans 20 lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej z perspektywy rolników, przedsiębiorców, polityków i ekspertów.

Konferencja odbędzie się 26 czerwca 2024 r. w Instytutu Ekonomii i Finansów SGGW w Warszawie w Pałacyku Rektorskim SGGW.

Program konferencji (godz. 15:00 – 18:00):

Część I (miejsce: Instytut Ekonomii i Finansów SGGW, budynek 7, sala 116), godz. 15.00 – 18.00

  • 15:00 – 15:10 Otwarcie konferencji – przedstawiciel władz rektorskich SGGW i przedstawiciel Sejmu RP
  • 15:10 – 16.00 Sesja naukowa: „Polska wieś 2004 vs. 2024 – bilans społeczno-gospodarczy”.
  • 16:00 – 16:50 Dyskusja praktyków: „Przedsiębiorczość na terenach wiejskich w perspektywie nowych założeń polityki europejskiej”
  • 16:50 – 17:00 Przerwa
  • 17:00 – 18:00 Panel dyskusyjny: „Tłumaczyć Unię – wyzwanie dla liderów środowisk wiejskich”

Część II (miejsce: Pałac Rektorski), godz. 18.00 – 19.00

  • 18:00 – 19:00 – Seminarium z udziałem ministrów i parlamentarzystów okresu przedakcesyjnego i dwóch dekad członkostwa Polski w UE pt. „Polski rozdział historii integracji europejskiej z perspektywy świadka i uczestnika procesu – Franciszka Jerzego Stefaniuka, posła na Sejm RP w latach 1989-2015, wicemarszałka Sejmu III kadencji”

Organizatorzy konferencji:

  • Instytut Ekonomii i Finansów Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie jest bezpośrednim sukcesorem i powiernikiem spuścizny naukowej oraz kontynuatorem działalności badawczej Wydziału Nauk Ekonomicznych, który powstał w 1953 r. Domeną Instytutu Ekonomii i Finansów są badania naukowe na poziomie mikro, mezo i makro dotyczące zagadnień ekonomicznych, finansowych, społecznych i środowiskowych, związane w szczególności z procesami zachodzącymi w gospodarce rolnożywnościowej i na obszarach wiejskich oraz w ich bliższym i dalszym otoczeniu.
  • Celami działań Fundacji im. XBW Ignacego Krasickiego są m.in. wspomaganie rozwoju gospodarczego Polski oraz promocja dobrych praktyk w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu.
  • Instytut ESG to zespół doradczo analityczny działający w ramach Fundacji XBW. Celem jego działania jest wspomaganie rozwoju gospodarczego Polski poprzez tworzenie platformy dialogu na rzecz stworzenia ekosystemu ESG w Polsce, upowszechniania raportowania ESG i wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju.