Statut fundacji pod nazwą „Fundacja im. XBW Ignacego Krasickiego”

Statut fundacji pod nazwą
„Fundacja im. XBW Ignacego Krasickiego”

Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§. 1. Fundator

Fundacja pod nazwą „Fundacja im. XBW Ignacego Krasickiego”, zwana w dalszej części statutu „Fundacją”, została ustanowiona przez:

Ignacego Ksawerego Krasickiego

zwanego dalej fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez Notariusza Klaudię Najdowską w Kancelarii Notarialnej w Warszawie przy ulicy Siennej 72/5 w dniu 20 lutego 2018 r., za numerem Repertorium A 1715/2018.

§. 2. Status prawny Fundacji

 1. Fundacja z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego uzyskuje osobowość prawną. Fundacja samodzielnie określa swoje cele, programy działania, struktury organizacyjne.
 2. Fundacja działa na podstawie prawa polskiego, a w szczególności na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 2016 r., poz. 40; zm. Dz. U. z 2017 r. poz. 1909) oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2013 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817; zm.: Dz. U. z 2016r. poz. 1948 oraz z 2017 r. poz. 60, poz. 573 i poz. 1909.).

§ 3. Siedziba Fundacji

Siedzibą Fundacji jest miasto stołeczne Warszawa.

Par. 4. Teren działalności Fundacji

 1. Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
 2. W stosunkach z zagranicą Fundacja może posługiwać się nazwą przetłumaczoną na język obcy.
 3. Fundacja może tworzyć oddziały w kraju i zagranicą, a także przystępować do spółek i zrzeszeń.
 4. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą, z której dochód przeznacza się wyłącznie na realizację celów statutowych.

Par. 5. Oznaki, pieczęcie, znaki wyróżniające.

 1. Fundacja używa pieczęci wskazującej jej nazwę i siedzibę. Pieczęć ponadto może zawierać znak graficzny (logo) Fundacji.
 2. Fundacja używa odznaki zawierającej znak graficzny (logo) Fundacji.
 3. Fundacja może ustanowić medale honorowe i przyznawać je, wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i osobom prawnym zasłużonym w realizacji celów Fundacji.

Par. 6. Czas trwania Fundacji

Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

Par. 7. Nadzór nad Fundacją

Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego i Prezydent miasta stołecznego Warszawy.

Rozdział II
PRZEDMIOT I FORMY DZIAŁANIA FUNDACJI

Par. 8. Cele Fundacji

 Celami Fundacji są:

 1. wspieranie i promowanie w kraju i zagranicą polskiej kultury i sztuki;
 2. ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w tym środowiska naturalnego,
  w szczególności dorobku ziemiaństwa polskiego;
 3. podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości
  oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 4. upowszechnianie twórczości, działalności publicznej oraz posługi duszpasterskiej Ignacego Krasickiego (ur. 03 lutego 1735 roku, zm. 14 marca 1801 roku);
 5. wspomaganie rozwoju gospodarczego Polski oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej.

Par. 9. Formy i zakres działalności Fundacji

Fundacja realizuje cele statutowe przez:

 1. organizowanie i wspieranie działalności kulturalnej, popieranie i rozwijanie twórczości artystycznej oraz działań służących ochronie dziedzictwa narodowego;
 2. wspieranie galerii sztuk pięknych pn. „Galeria Delfiny” w Warszawie;
 3. krzewienie zasady i dobrych praktyk w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu;
 4. promowanie i wspieranie niezależności mediów;
 5. organizację wystaw, konferencji, seminariów naukowych, odczytów, spotkań i dyskusji;
 6. działalność naukową, edukacyjną i wychowawczą;
 7. organizację szkoleń, kursów, warsztatów, kół zainteresowań, turniejów, konkursów, olimpiad przedmiotowych, wyjazdów studyjnych, stażów i praktyk zawodowych;
 8. przyznawanie nagród oraz stypendiów za osiągnięcia artystyczne i społeczne;
 9. prowadzenie działalności doradczej, informacyjnej, publicystycznej i wydawniczej;
 10. prowadzenie internetowych portali tematycznych, w tym pod domeną www.RaportCSR.pl;
 11. tworzenie i prowadzenie tematycznych zespołów doradczo-analitycznych, w szczególności pn.: „Instytut Społecznej Odpowiedzialności Biznesu”, „Instytut Prawo i Gospodarka”, „Instytut Wspierania Niezależności Mediów”;
 12. organizowanie akcji charytatywnych i zbiórek publicznych;
 13. podejmowanie czynności przed organami ochrony prawnej;
 14. wykonywanie zleceń z zakresu zadań publicznych administracji rządowej i samorządowej;
 15. organizowanie i wspieranie działalności turystycznej oraz imprez sportowych;
 16. inne, zgodne z prawem, działania służące realizacji celów statutowych Fundacji.

Rozdział III
MAJĄTEK FUNDACJI

Par. 10. Majątek Fundacji

 1. Majątek Fundacji stanowi:
 1. fundusz założycielski wniesiony przez fundatora;
 2. składniki majątkowe, które zostaną uzyskane w toku działalności Fundacji, przy czym wartość środków majątkowych Fundacji przeznaczonych na działalność gospodarczą wynosi 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych).
 1. Majątek Fundacji przeznaczony jest wyłącznie na realizację statutowych celów Fundacji.

Par. 11. Dochody Fundacji

 1. Dochody Fundacji pochodzą z:
  1. subwencji, dotacji, darowizn, spadków i zapisów otrzymanych zarówno z kraju, jak i z zagranicy;
  2. odsetek bankowych i kredytowych, pochodzących z lokat kapitałowych i operacji kredytowych lub pożyczkowych;
  3. wpływów z tytułu papierów wartościowych;
  4. odsetek i dywidend;
  5. innych wpływów, w tym uzyskanych z tytułu realizacji programów krajowych, Unii Europejskiej i organizacji międzynarodowych (także pozarządowych);
  6. dochodów z majątku;
  7. dochodów z prowadzonej działalności gospodarczej.
 1. W sprawach przyjęcia darowizn i spadków oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.

Rozdział IV
ORGANY FUNDACJI

Par. 12. Organy Fundacji

Organami Fundacji są:
1) Zarząd Fundacji;
2) Rada Fundacji;
3) Kapituła Fundacji.

Par. 13. Zarząd Fundacji

 1. Zarząd Fundacji jest organem wykonawczym Fundacji, kieruje jej bieżącą działalnością i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Zarząd Fundacji podejmuje wszelkie czynności dotyczące Fundacji, niezastrzeżone do kompetencji innych organów, a w szczególności:
  1. opracowuje plany działania Fundacji;
  2. sporządza sprawozdania z działalności Fundacji;
  3. sprawuje zarząd majątkiem Fundacji;
  4. przyjmuje subwencje, dotacje, darowizny, spadki i zapisy;
  5. kieruje bieżącą działalnością Fundacji, w tym prowadzoną działalnością gospodarczą, i odpowiada za realizację jej celów;
  6. podejmuje decyzje o przystąpieniu do spółek, stowarzyszeń lub innych podmiotów, z zastrzeżeniem 15 ust. 7 pkt 1 lit. b);
  7. powołuje oddziały lub inne jednostki organizacyjne Fundacji, z zastrzeżeniem 15 ust. 7 pkt 1 lit. b).
 1. Zarząd Fundacji jest powoływany i odwoływany w drodze uchwały Kapituły Fundacji.
 2. W skład Zarządu Fundacji wchodzi od 2 do 5 osób, wybieranych i odwoływanych przez Kapitułę Fundacji indywidualnie w głosowaniu tajnym, w tym prezes Zarządu oraz jeden lub dwóch wiceprezesów Zarządu.
 3. Zarząd Fundacji podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jego składu. Przy równej liczbie głosów decyduje głos prezesa Zarządu.
 4. Zarząd Fundacji podejmuje uchwały na posiedzeniach lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Zarządu Fundacji zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz terminie głosowania i sposobie oddawania głosów.
 5. Prezes Zarządu dokonuje w imieniu Fundacji czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec jej pracowników, w szczególności nawiązuje i rozwiązuje stosunki pracy oraz ustala wynagrodzenie. Zasady wynagradzania pracowników Fundacji zatwierdza Kapituła Fundacji.

Par. 14. Rada Fundacji

 1. Rada Fundacji jest w Fundacji organem nadzoru i właściwym w sprawach programowych Fundacji, składa się z od 3 do 7 członków.
 2. Członków Rady Fundacji wybiera i odwołuje Kapituła Fundacji.
 3. Członkowie Kapituły Fundacji mają prawo uczestniczenia w posiedzeniach Rady Fundacji z głosem doradczym.
 4. Rada Fundacji podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy aktualnej liczby członków, chyba że niniejszy statut stanowi inaczej.
 5. Rada Fundacji wybiera i odwołuje przewodniczącego Rady oraz wiceprzewodniczących Rady. Liczbę wiceprzewodniczących ustala Rada Fundacji.
 6. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady Fundacji oraz przewodniczy jej obradom. W razie nieobecności przewodniczącego Rady jego zadania wykonuje upoważniony wiceprzewodniczący Rady.
 7. Posiedzenia Rady Fundacji zwołuje przewodniczący Rady lub upoważniony wiceprzewodniczący Rady w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na pół roku.
 8. Do kompetencji Rady Fundacji należy:
 1. określanie w drodze uchwał kierunkowych programów działania Fundacji i wydawanie w tym zakresie zaleceń Zarządowi Fundacji;
 2. badanie rocznych bilansów Fundacji i zatwierdzanie sprawozdań z rocznej działalności Fundacji oraz udzielanie absolutorium członkom Zarządu Fundacji;
 3. dokonywanie kontroli działań Zarządu Fundacji;
 4. reprezentowanie Fundacji w sprawach sądowych wytoczonych przez Fundację lub toczących się przeciwko niej, w których przeciwnikiem procesowym Fundacji jest członek Zarządu Fundacji;
 5. tworzenie, znoszenie i ustalanie składów osobowych tematycznych zespołów doradczo-analitycznych (instytutów), właściwych dla realizacji poszczególnych celów statutowych.

Par. 15. Kapituła Fundacji

 1. Kapituła Fundacji jest organem stanowiącym Fundacji i składa się z od 3 do 5 członków, w tym prezesa Kapituły. Prezesa Kapituły wybiera i odwołuje Kapituła Fundacji.
 2. Członkostwo w Kapitule Fundacji ustaje wyłącznie w przypadku śmierci członka Kapituły albo złożenia przez niego pisemnej rezygnacji.
 3. W przypadku ustania członkostwa w Kapitule Fundacji jednego lub więcej z jej członków, jak i w razie niepełnego jej obsadzenia, pozostali członkowie Kapituły Fundacji mogą dokooptować do jej składu, na zasadzie uzgodnienia, nowego członka Kapituły, dbając by liczyła co najmniej 3 członków. W przypadku nieobsadzenia minimalnego składu Kapituły w trybie opisanym w zdaniu poprzedzającym w ciągu 3 miesięcy od zaistnienia wakatu lub wakatów, skład Kapituły uzupełni niezwłocznie, w drodze uchwały, Rada Fundacji, wybierając spośród kandydatów spoza swego grona.
 4. Kapituła Fundacji podejmuje uchwały na posiedzeniach lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Kapituły Fundacji zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz terminie głosowania i sposobie oddawania głosów.
 5. Posiedzenia Kapituły Fundacji zwołuje prezes Kapituły albo dwaj członkowie Kapituły Fundacji. Posiedzenia Kapituły Fundacji odbywają się nie rzadziej niż raz w roku.
 6. Uchwały Kapituły Fundacji zapadają większością głosów, z zastrzeżeniem postanowień § 18.
 7. Do kompetencji Kapituły Fundacji należą następujące sprawy:
  1. podejmowanie uchwał w sprawie:
   1. zmian Statutu oraz zmian celów Fundacji;
   2. wyrażanie zgody na tworzenie oddziałów lub innych jednostek organizacyjnych Fundacji, a także na przystąpienie przez Fundację do spółek, stowarzyszeń lub innych podmiotów;
   3. wyrażenia uprzedniej zgody na połączenie Fundacji z inną fundacją,
   4. wyrażenia uprzedniej zgody na likwidację Fundacji,
   5. wniosków przedstawionych przez Zarząd Fundacji lub Radę Fundacji,
   6. stanowiska Kapituły Fundacji w każdym przedmiocie związanym z działalnością Fundacji i realizacją jej celów;
  2. wybór i odwoływanie członków Zarządu Fundacji, w tym prezesa Zarządu i do dwóch wiceprezesów Zarządu;
  3. zawieranie i rozwiązywanie umów z członkami Zarządu Fundacji;
  4. wybór i odwoływanie członków Rady Fundacji;
  5. tworzenie i ustalanie składu osobowego Rady Programowej Fundacji, będącej ciałem opiniodawczo-doradczym dla organów Fundacji;
  6. ustalanie wysokości i przyznawanie wynagrodzenia, honorariów lub diet członkom organów Fundacji.
 1. Czynności prawnych w imieniu Kapituły Fundacji dokonuje prezes Kapituły albo działający łącznie dwaj członkowie Kapituły Fundacji.
 2. Członkowie Kapituły Fundacji mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu Fundacji i Rady Fundacji z głosem doradczym.
 3. Kapituła Fundacji ma prawo analizować wszelkie czynności organów Fundacji, jej pracowników i pełnomocników oraz żądać od Zarządu Fundacji i Rady Fundacji informacji, sprawozdań i wyjaśnień.

Par. 16. Sprawozdania z działalności Fundacji

 1. Fundacja sporządza roczne sprawozdanie merytoryczne ze swej działalności i przedstawia je ministrowi właściwemu do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.
 2. Fundacja sporządza roczne sprawozdanie finansowe. Sporządzając sprawozdania Fundacja stosuje odpowiednie przepisy o rachunkowości.

Par. 17. Reprezentowanie Fundacji

Do składania oświadczeń woli, w tym w zakresie praw i obowiązków majątkowych Fundacji, upoważnieni są działający łącznie dwaj członkowie Zarządu Fundacji, w tym prezes Zarządu lub wiceprezes Zarządu.

Rozdział V
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Par. 18. Zmiana Statutu

Zmiana Statutu, w tym celów Fundacji, może nastąpić w drodze uchwały Kapituły Fundacji, podjętej większością 2/3 głosów aktualnego składu Kapituły Fundacji.

Par. 19. Postanowienia końcowe

 1. Fundacja może połączyć się z inną fundacją. Decyzję o połączeniu podejmuje Zarząd Fundacji za uprzednią zgodą Kapituły Fundacji.
 2. Likwidacja Fundacji następuje na podstawie uchwały Zarządu Fundacji, po uzyskaniu uprzedniej zgody Kapituły Fundacji.
 3. Kapituła Fundacji postanawia w uchwale, o której mowa w ust. 2, o przeznaczeniu majątku Fundacji pozostałego po likwidacji Fundacji na finansowanie celów, dla których Fundacja została powołana.
 4. Likwidację przeprowadza likwidator wyznaczony przez Kapitułę Fundacji.
 5. Likwidatorowi przysługują uprawnienia i obowiązki Zarządu Fundacji.
 6. Ustalenie pierwszych składów osobowych organów Fundacji przysługuje fundatorowi.

Warszawa, dnia 20 lutego 2018 r.