Regulamin wydarzeń

Regulamin konferencji „Przemysłowy Potencjał do zielonej zmiany”

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy Regulamin zwany dalej „Regulaminem” określa warunki uczestnictwa w konferencji „Przemysłowy Potencjał do zielonej zmiany”, która odbędzie się 5 lipca 2022 roku, zwanej dalej „Wydarzeniem”.

1. Wydarzenie jest organizowane przez Instytut ESG oraz Fundację im. XBW Ignacego Krasickiego z siedzibą w Warszawie, przy ul. Juliana Smulikowskiego 10 lok. 2, 00-389 Warszawa, posiadającą numer NIP 5252750192 oraz REGON 380209518 zwanych dalej łącznie „Organizatorem”.
2. Celem organizowanej Konferencji jest pokazanie:
a) wyzwań, jakie stoją przed przedsiębiorcami i związanych z tym szansami na wzrost konkurencyjności polskiego przemysłu;
b) potencjału jaki niesie za sobą dywersyfikacja źródeł energii;
c) sposobów na finansowanie transformacji przemysłowej.

§ 2 ORGANIZACJA WYDARZENIA

1. Uczestnikiem Wydarzenia jest każda osoba zaproszona w charakterze gości lub prelegentów, która wzięła udział w Wydarzeniu.
2. Warunkiem uczestnictwa w Wydarzeniu jest akceptacja niniejszego Regulaminu.
3. Akceptacja niniejszego Regulaminu następuje poprzez podpisanie listy obecności.
4. Uczestnictwo w Wydarzeniu jest nieodpłatne i dobrowolne.
5. Wydarzenie odbędzie się w dniu 5 lipca 2022 roku r. w godzinach 10:15 – 16:30.
6. Miejscem organizacji Wydarzenia jest Centralny Dom Technologii, ul. Krucza 50, Warszawa oraz online.
7. Celem Wydarzenia jest dyskusja na temat strategii zrównoważonego rozwoju i jak wdrożyć zasady ESG z korzyścią dla polskiego przemysłu i środowiska naturalnego.
8. Program Wydarzenia zostanie przekazany uczestnikom.
9. Wydarzenie skierowane jest do podmiotów zainteresowanych tematyką konferencji.
10. Uczestnicy są zobowiązani przestrzegać zasad bezpieczeństwa, przepisów BHP i Ppoż. obowiązujących na terenie obiektów, w których organizowane jest Wydarzenie.

§ 3 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH ORAZ WYKORZYSTANIE WIZERUNKU UCZESTNIKÓW WYDARZENIA

1. W czasie trwania Wydarzenia Organizator będzie zbierać materiał wideo i fotograficzny.
2. Materiał ten może zawierać wizerunek uczestników Wydarzenia w zakresie oraz jakości pozwalającej na identyfikację tych osób.
3. Również dla potrzeb rejestracji oraz późniejszej identyfikacji uczestników wydarzenia, stosowane będą informacje w zakresie umożliwiającym określenie tożsamości tych osób.
4. Dane te stanowią tzw. „dane osobowe” w rozumieniu art. 4 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej RODO) i podlegają prawnej ochronie.
5. Organizator oświadcza, że jest administratorem powyższych danych osobowych.
6. W sprawach związanych z prywatnością i danymi osobowymi, z Organizatorem można się skontaktować poprzez adres poczty elektronicznej kontakt@fundacjaxbw.pl lub pisemnie na adres jego siedziby oraz poprzez formularz kontaktowy na stronie https://fundacjaxbw.pl/kontakt/.
7. Uczestnictwo w Wydarzeniu jest równoznaczne z wyrażeniem nieodpłatnej, nieograniczonej ilościowo, czasowo ani terytorialnie, zgody na nieodpłatne wykorzystanie, obróbkę, powielanie i wielokrotne rozpowszechnianie wizerunku uczestnika utrwalonego na zdjęciach wykonanych podczas Wydarzenia bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania, w celach informacyjnych, promocyjnych i reklamowych Wydarzenia.
8. Powyższa zgoda jest jednoznaczna z tym, że wizerunek utrwalony w postaci materiału fotograficznego lub wideo może zostać opublikowany w charakterze filmu lub fotorelacji w Internecie – przede wszystkim na stronie internetowej Organizatora oraz Partnerów Wydarzenia, a także w ich mediach społecznościowych, w tym serwisie YouTube, Facebook itp.
9. Organizator dołoży wszelkich starań w celu takiego wykadrowania zdjęć i ujęć oraz takiego doboru materiału podlegającego publikacji aby publikacje te nie naruszyły dóbr osobistych uczestników Wydarzenia.
10. Zbieranie oraz wykorzystywanie informacji stanowiących prawnie chronione dane osobowe opiera się na następujących podstawach:
a) robienie zdjęć, nagrań wideo oraz ich publikacja (udostępnienie przez upublicznienie) realizowane są w zakresie niezbędnym do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO) mając na uwadze cele statutowe Organizatora;
b) prowadzenie rejestracji służy zapewnieniu aby każdy uczestnik spełniał wymagania określone w niniejszym Regulaminie oraz zapewnieniu odpowiedniej ilości materiałów edukacyjnych i zapewnieniu zaplecza cateringowego, w oparciu o postanowienia niniejszego Regulaminu (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
11. Każdemu Uczestnikowi prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
12. Zawiadamiamy, że z powyższych praw wolno korzystać zarówno w stosunku do całości, jak i tylko części posiadanych przez Organizatora informacji, w tym zdjęć lub nagrań (np. wolno prosić o usunięcie konkretnego zdjęcia z fotorelacji).
13. Dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami prawa lub do wycofania zgody.
14. W związku z realizacją Wydarzenia, Organizator będzie się wspierał pomocą firm zewnętrznych, które pod nadzorem i na udokumentowane polecenie Organizatora, dokonywać będą również prac na danych osobowych. Podmioty te należą do następujących tzw. „kategorii”:
a) dostawca usługi poczty elektronicznej;
b) firma profesjonalnie zajmująca się organizacją wydarzeń (zaangażowana, między innymi, w przygotowanie identyfikatorów imiennych oraz zbieranie materiału wideo i fotograficznego);
c) podmiot świadczący hosting danych
15. Dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu podjęcia jakichkolwiek decyzji.
16. Podanie danych jest wymagane postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz przepisami prawa.

§ 4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator zastrzega sobie prawo zmian Regulamin u w każdym czasie.
2. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Wydarzenia https://fundacjaxbw.pl oraz w miejscu organizacji Wydarzenia.
3. Sprawy dotyczące Wydarzenia nieuregulowane w Regulaminie rozstrzyga Organizator.